Polityka prywatności Szkoły Psychoterapii Crescentia S.C.
 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest Szkoła Psychoterapii Crescentia Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Mickiewicza 8/6 (dalej Szkoła).
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się ze Szkołą np. poprzez adres e-mail biuro@crescentia.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
 3. Każdy uczestnik szkoleń ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie dane są przetwarzane przez Szkołę, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Szkołę oświadczenia o cofnięciu zgody.
 4. Każdy uczestnik szkoleń ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
  • jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Szkołę lub w inny sposób przetwarzane;
  • zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Każdy uczestnik szkoleń może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niego dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Szkoła nie będzie przetwarzać tych danych.
 6. Każdy uczestnik szkoleń ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jego praw związanych z ochroną danych osobowych.
 7. Każdy uczestnik szkoleń ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Szkołę danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku Szkoła zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.
 8. Każdy uczestnik szkoleń, na żądanie może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane Szkole, ma również prawo żądać, aby Szkoła przesłała te dane innemu administratorowi, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby lub na podstawie umowy; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. Każdy uczestnik szkoleń może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy:
  • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych Szkoła zaprzestanie ich przetwarzania;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Szkoła nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Uczestnikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
  • Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas Szkoła zaprzestanie przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały Szkołę do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.
 10. Dane osobowe Uczestników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://www.crescentia.pl lub https://www.uczymyterapii.pl oraz za pomocą formularzy zgłoszeniowych i poczty e-mail biuro@crescentia.pl. Szkoła może przetwarzać dane osobowe
 11. w celach marketingu bezpośredniego na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych lub wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, a nadto tej osobie przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 12. Dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę w następujących celach:
  • realizacji usług świadczonych przez Szkołę w ramach szkoleń (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Uczestnika warunków udziału uczestnictwa w szkoleniu, przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania warunków lub podjęcia działań na żądanie tej osoby; Dane te Szkoła będzie przetwarzać do czasu realizowania udziału w szkoleniu, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • w celach marketingowych (marketing szkoleń Szkoły Psychoterapii Crescentia) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw, o którym mowa w pkt. 9 lit. d. d) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu Szkoły;
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę danej osoby, dane te Szkoła będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 13. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług. Takimi podmiotami są podmioty, których udział jest niezbędny do dokonywania usługi świadczone przez Szkołą Psychoterapii Crescentia
 14. Szkołą Psychoterapii Crescentia gromadzi następujące dane:
  • w przypadku wszystkich Uczestników – adresy e-mail, numer telefonu,, zdjęcie, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane niezbędne do wypisania indeksu (adres zamieszkania, data urodzenia, imię ojca, zdjęcie)
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez Szkołę lub partnerów Szkoły oraz nawiązania kontaktu przez Szkołę z danym uczestnikiem szkolenia.
 16. Szkoła przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Szkoła stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem
 17. z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 18. W ramach Serwisu https://crescentia.pl wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest wyłącznie zabezpieczenie Serwisu przed niewłaściwym wykorzystaniem mechanizmów informatycznych.
 19. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania świadczenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 20. Szkoła informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do uczestnika szkoleń informacje handlowe związane z usługami Szkoły.
Szkoła Psychoterapii Crescentia
ul. Mickiewicza 8/6
01-517 Warszawa
Alior Bank
14 2490 0005 0000 4500 7130 3662
rekrutacja
798 586 566
rekrutacja@crescentia.pl
godziny pracy Działu Rekrutacji
poniedziałek: 12-15
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
kontakt z Biurem Szkoły
514 425 401
biuro@crescentia.pl
godziny pracy Biura Szkoły
poniedziałek: 11-14
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
Facebook