Czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Katowice
edycja I
2025 – 2030 początek zajęć styczeń 2025
Rekrutacja
Łódź
edycja III
2025 – 2030 początek zajęć marzec 2025
Rekrutacja
Wrocław
edycja IV
2025 – 2030 początek zajęć marzec 2025
Szczegóły
Toruń
edycja VIII
2025 – 2030 początek zajęć marzec 2025
Szczegóły
Warszawa
edycja VI
2024-2029 początek zajęć jesień 2024
Szczegóły
Gdańsk
edycja III
2024-2029 początek zajęć jesień 2024
Szczegóły
Poznań
edycja I
2024-2029 początek zajęć jesień 2024
Szczegóły
Olsztyn
edycja I
2024-2029 początek zajęć maj 2024
Szczegóły
Wrocław
edycja III
2024-2029 początek zajęć marzec 2024
Szczegóły
Toruń
edycja VII
2024-2029 początek zajęć marzec 2024
Szczegóły
Warszawa
edycja V
2023-2028 start zajęć listopad 2023
Szczegóły
Gdańsk
edycja II
2023-2028 start zajęć listopad 2023
Szczegóły
Szczecin
edycja V
2023-2028 pierwsze zajęcia listopad 2023
Szczegóły
Wrocław
edycja II
2023-2028 pierwsze zajęcia wiosna 2023
Szczegóły
Toruń
edycja VI
2023-2028 pierwsze zajęcia wiosna 2023
Szczegóły
Gdańsk
edycja I
2022-2027 Zajęcia w toku
Szczegóły
Warszawa
edycja IV
2022-2027 Zajęcia w toku
Szczegóły
Wrocław
edycja I
2022-2027 Zajęcia w toku
Szczegóły
Łódź
edycja II
2022-2027 Zajęcia w toku
Szczegóły
Toruń
edycja V
2022-2027 Zajęcia w toku
Szczegóły
Szczecin
edycja IV
2021-2026 Zajęcia w toku
Szczegóły
Warszawa
edycja III
2021-2026 Zajęcia w toku
Szczegóły
Toruń
edycja IV
2021-2026 Zajęcia w toku
Szczegóły
Szczecin
edycja III
2020-2024 Zajęcia w toku
Szczegóły
Warszawa
edycja II
2020-2024 Zajęcia w toku
Szczegóły
Łódź
edycja I
2020-2024 Zajęcia w toku
Szczegóły
Toruń
edycja III
2020-2024 Zajęcia w toku
Szczegóły
Warszawa
edycja I
2019-2023 Zajęcia w toku
Szczegóły
Szczecin
edycja II
2019-2023 Zajęcia w toku
Szczegóły
Toruń
edycja II
2018/2022 Zajęcia w toku
Szczegóły
Szczecin
edycja I
2017-2021 Zajęcia w toku
Szczegóły
Toruń
edycja I
2016-2020 Zajęcia w toku
Szczegóły
Ważne informacje dotyczące szkoleń czteroletnich

Cześć 1. Zagadnienia ogólne.

 1. Szkolenie jest szkoleniem podyplomowym, trwającym minimum cztery lata. Jest ono przeznaczone dla osób zajmujących się leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych posiadających wykształcenie zgodnie, które zgodnie z przepisami PTTPB pozwala o ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB.

 2. Kwalifikacja na kurs następuje zgodnie z „Zasadami kwalifikacji na Kurs”.

 3. Uczestnicy Kursu są zobowiązani do złożenia do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej deklaracji członkowskiej PTTPB i opłacania składek przez cały czas trwania kursu.

 4. Każdą grupą opiekuje się Kierownik Szkolenia. Do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie.

Część 2. Program kursu

 1. Program kursu jest zgodny w wymogami PTTPB. Może on ulec zmianie w czasie trwania szkolenia, jeśli zmienią się polskie uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty lub wytyczne PTTPB.

 2. Program kursu obejmuje wymaganą ilość godzin szkolenia, w tym godzin terapii własnej.

 3. Elementem szkolenia jest odbycie 360 godzin stażu klinicznego. Powinien on odbyć się w placówce zgodnej z wytycznymi PTTPB i jest koniecznym warunkiem do uzyskania certyfikatu.

 4. Szkolenie odbywa się przede wszystkim w postaci dwudniowych weekendowych zjazdów, średnio raz w miesiącu. Wyjątkowo np. w przypadku terapii własnej zajęcia mogą odbywać się w tygodniu lub trwać dłużej.

 5. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Bloki ewentualnie prowadzone przez wykładowców zagranicznych są tłumaczone na język polski.

 6. Materiały na zajęcia są przekazywane słuchaczom w wersji elektronicznej, poprzez platformę internetową, w formie, postaci i języku przygotowanym przez wykładowcę. Materiały te są objęte prawami autorskimi i mogą być używane zgodnie z zasadami prawa autorskiego. Na ich dalsze powielanie musi być wyraźna zgoda autorów (wykładowców).

 7. Przekazanie dodatkowych materiałów, o które proszą wykładowcę w trakcie zajęć uczestnicy jest uzależnione od decyzji wykładowcy.

Część 3. Uczestnictwo w zajęciach.

 1. Uczestnictwo na zajęciach potwierdzane jest podpisem na liście obecności oraz wpisem do indeksu (za każdy dzień szkolenia), przy czym decydujące znaczenie ma podpis (lub jego brak) na liście obecności.

 2. Wykładowcy są zobowiązani, by zaznaczyć na powyższych dokumentach faktyczną ilość godzin obecności na zajęciach.

 3. Dopuszczalna jest nieobecność na 20 procent godzin zajęć w ciągu każdego roku szkolenia. Rok zerowy jest rozliczany łącznie z rokiem pierwszym.

 4. Szkoła postara się, w miarę posiadanych możliwości, umożliwić odrobienie zajęć. Superwizję kliniczną na roku drugim można odrobić jedynie z drugim rokiem innej edycji. Superwizję szkoleniową na roku trzecim i czwartym można odrobić z inną edycją rocznika trzeciego i czwartego. Pierwszeństwo zaliczania prac superwizyjnych mają Uczestnicy danej edycji odbywającej zajęcia. W wyjątkowych indywidualnych wypadkach o innych formach możliwości odrabiania superwizji decyduje Kierownik Szkolenia.

 5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z terminowego wniesienia opłaty.

 6. W czasie trwania kursu uczestnicy są zobowiązani do dokumentowania swojego udziału w szkoleniu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie – np. potwierdzania wpisem do indeksu aktywnej superwizji, prezentacji przypadków itd.

 7. Możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie przez Kierownika Kursu na podstawie pisemnej prośby kursanta złożonej w sekretariacie Szkoły. Warunkiem złożenia podania jest brak zaległości w opłatach za kurs, łącznie z miesiącem, w którym zostało złożone podanie.

 8. Deklaracja powrotu na zajęcia wymaga formy pisemnej. Szkoła postara się zapewnić możliwość kontynuowania nauki w miarę posiadanych możliwości.

 9. Rezygnacja z kursu wymaga formy pisemnej, złożonej w Sekretariacie Szkoły. W przypadku rezygnacji obowiązek opłaty za kurs ma miejsce do miesiąca kalendarzowego, w którym rezygnacja została złożona. Zaprzestanie wnoszenia opłat, nieobecność na zajęciach nie powodują rozwiązania umowy, jeśli do sekretariatu szkoły nie wpłynęła odpowiednia informacja.

 10. Uczestnik może być skreślony z listy słuchaczy na skutek:

  • Utraty możliwości wykonywania zawodu.
  • Złożenia pisemnej rezygnacji w sekretariacie szkoły w udziale w kursie.
  • Nie zaliczenia roku szkolenia.
  • Braku trzech kolejnych wpłat.
 11. Opłata wpisowa na szkolenie jest bezzwrotna; dotyczy to również uczestników skreślonych z listy słuchaczy lub ubiegających się o zawieszenie zajęć.

Część 4. Opłaty

 1. Opłata za szkolenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem szkolenia oraz dostęp do platformy na stronie szkoły, gdzie umieszczane są materiały od wykładowców.

 2. Opłata za szkolenie nie obejmuje: dodatkowych, nie objętych programem szkolenia superwizji, zajęć fakultatywnych, opłaty za egzamin końcowy, stażu, składek PTTPB, duplikatu indeksu.

 3. Opłaty powinny być wnoszone terminowo, jednorazowo, lub zgodnie z harmonogramem wpłat. Brak wpłaty może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.

Cześć 5. Zaliczenie kolejnych etapów szkolenia:

 1. Zaliczenie roku szkolenia odbywa się na podstawie:

  • Wymaganej liczby obecności
  • Zdania kolokwium po 1, 3 i 4 roku oraz egzaminu po2 roku.
  • Zaliczenia superwizji indywidualnej – konceptualizacji przypadku oraz nagrania sesji terapeutycznej.
  • Wniesieniu wszystkich wymaganych opłat
 2. Brak zaliczenia roku może skutkować niedopuszczeniem do zajęć w następnym roku.

 3. W wypadku niezdania kolokwium lub negatywnej oceny pracy zaliczającej/niezłożenia pracy w wyznaczonym terminie, uczestnik kursu ma możliwość przystąpienia do jednej poprawki za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem szkoły.

 4. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach o dopuszczeniu do dalszych zajęć decyduje kierownik szkolenia.

Część 6. Warunki dopuszczenia do egzaminu kończącego szkolenie.

 1. Do egzaminu końcowego, może przystąpić osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w procedurze egzaminacyjnej, spełniła wszystkie warunki merytoryczne określone programem kursu, zaliczyła wszystkie lata szkolenia, ma uregulowane wszystkie opłaty wobec szkoły.

 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym (część pisemna minimum cztery, część ustna minimum trzy) i dopełniły wszelkich formalności związanych z uczestniczeniem w kursie. Zaświadczenie to upoważnia do ubiegania się o certyfikat PTTPB.

Kwalifikacja składa się z trzech etapów:

 1. W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie składa następujący komplet dokumentów.

  1. Wypełnioną online kartę zgłoszenia

  2. Kopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie kierunków aktualnie dopuszczonych do szkolenia przez PTTPB

  3. Kopię dowodu osobistego lub deklarację okazania dowodu osobistego w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

  4. Życiorys zawodowy

  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem Szkoły. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

  6. Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi.

  7. Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów szkoła informuje osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem kursu trwająca około 20 minut. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie:

  1. Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją pracy jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

  2. Przedstawia jednostronicowy (do 2000 znaków) opis swojej pracy z pacjentem. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Szkoły.

  3. Odbywa się krótkie odgrywanie ról, w czasie którego osoba chcącą uczestniczyć w kursie wciela się w terapeutę. Scenka jest ocenia na skali Burnsa.

  4. Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym.

 3. Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu szkoły następującego kompletu dokumentów.

  1. Umowy szkolenia.

  2. Potwierdzenia opłaty wpisowej, zgodnej z umową szkolenia.

  3. Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc.

 4. Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie po upływie minimum sześciu miesięcy. Okres ten służyć ma spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia.

 5. Osoby zakwalifikowane na kurs mają obowiązek w czasie roku zerowego złożyć deklarację członkowską do PTTPB i wnieść do Towarzystwa stosowną składkę członkowską.

W ramach 100 godzin pracy własnej chcemy stworzyć Uczestnikom okazję do rozwoju interpersonalnego oraz doświadczenia terapii poznawczo – behawioralnej w kontekście pracy z własnymi przekonaniami i reakcjami, w szczególności jej trzeciej fali - terapii schematów.

Szczególną uwagę zwrócimy na budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród Uczestników, dlatego podkreślamy wagę obecności na wszystkich zajęciach pracy własnej. Chcemy, by te zajęcia wpływały wspierająco na pełne zaangażowanie i otwartość podczas uczenia się konkretnych technik i umiejętności terapeutycznych na warsztatach w grupie szkoleniowej. Doświadczenie wspólnej nauki i ćwiczeń będzie również z pewnością okazją do identyfikowania i radzenia sobie ze swoimi przekonaniami.

Zaplanowana grupa terapii będzie szansą dla Uczestników na przepracowanie oraz modyfikację osobistych przekonań i schematów, pojawiających się wokół sytuacji szkolenia i pracy z pacjentami.

Plan:

 1. Trening interpersonalny – 40 h (na początek)
 2. Grupa terapii własnej – 40 h (po pierwszym roku w wakacje, czwartek – niedziela)
 3. Grupa terapii własnej w kontekście uruchamiających się schematów w pracy z pacjentem – 20 h (na koniec trzeciego roku)

Ad. 1. Trening interpersonalny; 40 h

Czas nastawiony na budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania i współpracy w grupie. Dzięki ćwiczeniom grupowym uczestnicy będą mieli okazję uświadomić sobie swoje reakcje, wzorce myślenia i przeżywania w sytuacji ekspozycji społecznej i kontaktu z grupą.

Ad. 2 i 3. Grupa terapii własnej 40 + 20 h

Każdy, kto chce być dobrym psychoterapeutą musi mieć świadomość swoich własnych przekonań i schematów, które determinują jego samoocenę, kontakty z ludźmi, a także sposób prowadzenia terapii i budowania relacji z pacjentem.

Ponadto uczestnicy kursu uczą się pracy terapeutycznej w nurcie CBT, podczas zajęć pracy własnej będą mieć okazję doświadczyć, jak to jest samemu poddać się tym technikom i procesom. Bez takiego doświadczenia trudno być przekonującym i autentycznym w pracy z pacjentami.

Grupa terapii własnej umożliwi:

 • Doświadczenie pracy terapeutycznej w nurcie klasycznego CBT i terapii schematów
 • Zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych myśli automatycznych i przekonań rdzennych w życiu osobistym oraz w roli terapeuty
 • Zidentyfikowanie swoich przekonań ujawniających się w relacji terapeutycznej z pacjentem
 • Identyfikację swoich schematów i trybów w Terapii Schematów Younga
 • Techniki relaksacyjne i doświadczeniowe rozwijające umiejętność uważności, radzenia sobie z emocjami i bycia „tu i teraz”
 • Przepracowanie z pomocą grupy problematycznych sytuacji związanych z asertywnością w relacji z pacjentami
 • Rozpoznanie sytuacji, w których terapeuta powinien kontynuować psychoterapię własną

Prowadzący:

Dr n. med. Monika Szaniawska - Jest psycholożką, psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 105 PTTPB), certyfikowanym superwizorem-dydaktykiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje na co dzień w Warszawie, jako psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego oraz w prywatnej praktyce w ośrodku Poza Schematami. Wcześniej pracowała między innymi w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego oraz prowadziła badania naukowe jak doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Ma duże doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej. W swojej pracy zajmuje się między innymi diagnozą i psychoterapią osób dorosłych z ADHD oraz pracą z klientami z zaburzeniami osobowości. Jest redaktorem merytorycznym polskich wersji podręczników dotyczących zarówno diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD, jak i terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w oparciu o szeroko rozumianą terapię poznawczo – behawioralną. Od 2005 prowadziła zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu PTTPiB w kilku szkołach psychoterapii.

Natalia Żukowska - Jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia zdrowia a następnie odbyłam 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej, które zdobywam od 2006 roku w oddziałach nerwic (m.in. w Centrum Psychoterapii, Dolna 42; Szpital MSW w Otwocku, Niepubliczny Oddział Nerwic Vertimed) oraz praktyce prywatnej. W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim problemami związanymi z radzeniem sobie z emocjami, oraz trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Prowadzę terapię indywidualną i grupowąosób dorosłych. Moją pasją jest praca z grupą, - wspieranie ludzi w korzystaniu z zasobów wsparcia i poznawanie siebie dzięki relacjom w grupie. Korzystam w tym obszarze mojej pracy z szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia – zarówno z metod psychoedukacji, jak i z technik uważności (mindfullness), pracy z ciałem (bioenergetyka Lowena, TRE, symboliczna praca z nurtu Gestalt), a także chętnie zapraszam uczestników do psychodramy i zabaw z nurtu teatru improwizowanego. Od 2019 roku prowadzę warsztaty pracy własnej dla przyszłych terapeutów. Znam także problematykę rodzin adopcyjnych i zastępczych, w przeszłości prowadziłam konsultacje dla par rozważających decyzję o adopcji. W swojej praktyce korzystam i szczególnie sobie cenię terapię schematów, która pomaga w radzeniu sobie ze szczególnie długotrwałymi problemami emocjonalnymi. Stale poszerzam moją wiedzę i umiejętności szkoląc się i systematycznie superwizując moją pracę. Prywatnie jestem mężatką, mamą przedszkolaka i macochą nastolatki, a w czasie wolnym od zobowiązań uprawiam różne dziedziny sportu (kettle, joga, bieganie), i czasem gram na pianinie i ukulele.

Daniel Rogowski - mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB (certyfikat nr 145) oraz Oxford Cognitive Therapy Centre & Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Jest członkiem PTTPB. Jako psychoterapeuta pracuje od 2006 roku. Początkowo na Oddziale Dziennym Centrum Psychoterapii przy Szpitalu Nowowiejskim, gdzie prowadził psychoterapię grupową dla osób z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Od 2011 na Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego, gdzie prowadzi psychoterapię grupową. Tam współtworzył i rozwija do dziś program grupowej intensywnej 3-miesięcznej terapii schematów. W pracy klinicznej specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowości. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu terapii schematów.

Postanowienia ogólne

 1. W egzaminie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły szkolenie w Szkole Psychoterapii Crescentia
 2. Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zakończyła czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym od którego początku do planowanej daty egzaminu nie minęło 6 lat i która uregulowała wszelkie zobowiązania wobec Szkoły, co zostało poświadczone odpowiednim Zaświadczeniem.
 3. Osoby, które przekroczyły termin 6 lat od rozpoczęcia kursu mogą przystąpić do egzaminu za zgodą Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTPB po spełnieniu ustalonych przez nią warunków.
 4. Szkoła Psychoterapii Crescentia wyznacza dwa terminy egzaminów w roku – na wiosnę i na jesieni. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu.
 5. O terminach związanych z terminem składania dokumentów związanych z sesją wiosenną i jesienną szkoła informuje z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej. O terminie samego egzaminu ustnego są informowane bezpośrednio osoby zainteresowane.
 6. Za moment złożenia pracy uznaje się czas dostarczenia kompletu dokumentów na skrzynkę podawczą szkoły egzamin@crescentia.pl. Prace, które zostaną dostarczone po terminie nie będą przyjęte na daną sesję egzaminacyjną.
 7. Egzamin składa się z dwóch części:
  • Egzaminu z wiedzy teoretycznej, uwzględniającego wiedzę z psychopatologii, organizowanego do zakończenie 2 roku szkolenia,
  • Egzaminu kończącego szkolenie
 8. Egzamin kończący szkolenie składa się z trzech części:
  • Oceny formalnej złożonych dokumentów
  • Oceny przez Egzaminatorów złożonych prac
  • Egzaminu ustnego przed Komisją Zewnętrzną.
 9. Zaliczenie jednego z etapów egzaminu kończącego szkolenie jest koniecznym warunkiem do udziału w jego kolejnej części.

Składanie dokumentów

 1. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs psychoterapii, uprawniający o ubieganie się o certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, powinna przesłać w postaci elektronicznej na adres szkoły egzamin@crescentia.pl następujące dokumenty:
  • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu klinicznego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach PTTPB
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – wzór wniosku zawiera załącznik nr 2. Druk dostępny w dokumentach do pobrania.
  • cztery przedstawione pisemnie przypadki terapii, które będą omawiane
  • w trakcie egzaminu zapisane w formacie PDF,
  • nagrania sesji terapeutycznych 2 pacjentów w formacie umożliwiającym bezproblemowe odsłuchanie (preferowany format MP3).
  • pracę pisemną zapisaną w formacie PDF: przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo- behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo- behawioralnej.
  • skan dowodu opłaty egzaminacyjnej – w wysokości 2100 zł. W przypadku negatywnej oceny złożonych prac lub negatywnej oceny egzaminu opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie obejmuje zdawania egzaminu w kolejnym terminie. W wypadku egzaminu poprawkowego obowiązuje stawka
  • z sesji egzaminacyjnej, w której jest zdawany egzamin poprawkowy.
  • skan zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • skan dyplomu magisterskiego lub prawo wykonywania zawodu lekarza
  • Oświadczenie, że przez cały okres szkolenia były regulowane składki do PTTPB
  • Oświadczeń, że pacjent wyraził zgodę na nagranie sesji i przedstawienie jej superwizorowi – do każdej sesji osobno.
 2. W ciągu 7 dni roboczych osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu zostanie poinformowana mailowo na adres z którego zostały wysłane dokumenty, czy złożone przez nią dokumenty są prawidłowe pod względem formalnym. W wypadku braków mogą być one uzupełnione w ciągu 7 dni roboczych od przekazania informacji zwrotnej przez Sekretariat.
 3. Osoby, których dokumenty nie spełniają warunków formalnych i które nie uzupełniły braków w wymaganym terminie nie są dopuszczane do następnych etapów egzaminu. W tym wypadku opłata egzaminacyjna jest zwracana z potrąceniem 15 %.
 4. Osoby, których dokumenty spełniły warunki formalne są dopuszczone do kolejnych etapów egzaminu, który zgodnie z regulaminem PTTPB:

 

Egzamin kończący Szkolenie w Ośrodku polega na dokonaniu oceny:

i. 2 nagrań sesji terapeutycznych,

ii. 4 opisów przeprowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym, dotyczących co najmniej 3 różnych problemów klinicznych według aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń,

iii. ustnej dyskusji nad opisanymi przypadkami terapii,

iv. odpowiedzi na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych,

v. umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i wyników badań naukowych na podstawie przygotowanego do publikacji przeglądu piśmiennictwa lub raportu z badań

vi. W ocenie z egzaminu kończącego szkolenie należy uwzględnić ocenę z egzaminu teoretycznego, zdawanego po drugim roku szkolenia

Niezaliczenie którejkolwiek z części składowych egzaminu końcowego jest równoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu.”

Przebieg egzaminu

 1. Po sprawdzeniu, że złożone dokumenty spełniają warunki formalne prace są przekazywane członkom Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Szkołę Psychoterapii Crescentia, którzy dokonują ich oceny wraz z uzasadnieniem.
 2. Prace są przydzielane w sposób losowy z uwzględnieniem zasad opisanych w załączniku 3.
 3. Nagrania i opisy przypadków są oceniane na skali i recenzowane przez Egzaminatorów. Prace są oceniane w skali 1 – 6.
 4. Nagrania sesji i opisy przypadków muszą być ocenione minimum na 4.0
 5. Praca przeglądowa musi być oceniona minimum na 3.0
 6. Osoby, których prace zostały ocenione pozytywnie są zapraszana na egzamin ustny.
 7. Egzamin ustny składa się z:
  • Dyskusji na temat przypadków opisanych terapii
  • Minimum trzech pytań z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych
 8. Minimalną oceną zaliczającą egzamin ustny jest 3
 9. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie PTTPB (par. 2.10)
 10. Po zdanym egzaminie, zgodnie z wymaganiami PTTPB konieczne jest uzyskanie podpisu Kierownika Szkolenia na:
  • wybranych dwóch opisach przypadków egzaminacyjnych
  • artykule ocenianym w trakcie egzaminu
 11. Po zdanym egzaminie konieczne jest uzyskanie rekomendacji dwóch superwizorów, w tym Kierownika Szkolenia.
 12. Osoby, które nie zdadzą egzaminu mogą do niego podchodzić jeszcze raz w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Możliwe jest jednokrotne podchodzenie do egzaminu poprawkowego.
 13. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego jest spełnienie wszystkich warunków jak przy pierwszym terminie egzaminu.

Ubieganie się o certyfikat PTTPB

 1. Po zdanym egzaminie końcowym wniosek o wydanie certyfikatu terapeuty należy złożyć zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej
  i Behawioralnej (PTTPB).

Załącznik 1

Standardy i kryteria oceny pracy pisemnej - przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo- behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo- behawioralnej.

 1. Praca powinna być przygotowana w sposób zgodny z powszechnymi zasadami publikowania artykułów w czasopismach naukowych.
 2. Praca powinna być oryginalna i jest sprawdzana pod tym kątem.
 3. Osoba zdająca egzamin może być jedynym, pierwszym lub drugim autorem
 4. Praca jest oceniana merytorycznie i formalnie. Konieczne jest spełnienie w niej następujących warunków:
  • dotyczy szeroko rozumianej terapii poznawczo-behawioralnej
  • jej treść jest zgodna z tytułem
  • 70 % pracy dotyczy terapii poznawczo – behawioralnej (np. opis zaburzenia 10 stron, opis terapii 3 strony nie spełnia tego warunku)
  • Zawiera minimum 20 pozycji piśmiennictwa dotyczącego terapii poznawczo – behawioralnej, z czego 15 wydanych w ciągu ostatnich 10 lat.
  • Cytowane piśmiennictwo, zgodnie z wymaganiami PTTPB, musi być zgodne z APA
 5. Osoby, które opublikowały lub mają przyjęty do druku artykuł dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo- behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo - behawioralnej składają skan artykułu na podstawie którego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wystawia im ocenę za tę część egzaminu.

Załącznik 2

 • Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)
 • Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu klinicznego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach PTTPB

 

Imię i nazwisko:

 

Ukończony kurs:

 

Telefon kontaktowy

 

Mail kontaktowy

 

Adres korespondencyjny

 

Dane do faktury

 

 

 

 

Załączniki:

 • cztery przedstawione pisemnie przypadki terapii, które będą omawiane w trakcie egzaminu zapisane w formacie PDF,
 • nagrania sesji terapeutycznych 2 pacjentów w formacie umożliwiającym bezproblemowe odsłuchanie (preferowane MP3),
 • pracę pisemną zapisaną w formacie PDF: przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo- behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo- behawioralnej.
 • skan dowodu opłaty egzaminacyjnej – w wysokości 2100zł (w przypadku negatywnej oceny złożonych prac lub negatywnej oceny egzaminu opłata nie podlega zwrotowi; przy egz. poprawkowym stawka z bieżącej sesji egzaminacyjnej)
 • skan zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • skan dyplomu magisterskiego lub prawo wykonywania zawodu lekarza
 • oświadczenie, że przez cały okres szkolenia były regulowane składki do PTTPB
 • oświadczeń, że pacjent wyraził zgodę na nagranie sesji i przedstawienie jej superwizorowi – do każdej sesji osobno

„Ja niżej podpisana(y) oświadczam, iż złożone do egzaminu przypadki i nagrania stanowią wyraz tylko i wyłącznie mojej samodzielnej pracy (nie dotyczy to superwizowania mojej pracy). Nie zlecałam (em) napisania ich w całości lub w części innym osobom, ani nie przepisałam (em) ich w części lub w całości. Są to opisy i nagrania związane z moją pracą z realnymi pacjentami, nie są więc to przypadki fikcyjne, a na nagraniach są moi pacjenci, a nie aktorzy. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złożenia powyższego oświadczenia niezgodnie z prawdą Szkoła zastrzega sobie prawo anulowania pozytywnego wyniku egzaminu.


 

______________________ ____________________

miejscowość, data podpis

 

Załącznik 3

Wskazówki dla Egzaminatorów dotyczące ewentualnego konfliktu interesów

Szkoła Psychoterapii Crescentia dąży do jasnych i transparentnych zasad zdawania egzaminu, dlatego też w wypadku wystąpienia konfliktu interesów wskazane jest by Egzaminator przekazał pracę do sprawdzenia innej osobie. Konflikt interesów zachodzi jeśli Egzaminator dostrzeże własne powiązania z osobą zdającą. Dotyczy to przede wszystkim następujących sytuacji:

 1.  Egzaminator i osoba zdająca są powiązani ze sobą więzami rodzinnymi lub osobistymi.
 2. Egzaminator i osoba zdająca są ze sobą obecnie w stosunku zależności zawodowej (przełożony – podwładny, w obie strony). Nie dotyczy to sytuacji pracy w tym samym miejscu na podobnych stanowiskach.
 3. Egzaminator superwizował przypadek złożony do egzaminu poza zajęciami w szkole, np. w czasie szkoleniowej superwizji indywidualnej.
 4. Istnieją jakiekolwiek przesłanki, które w opinii Egzaminatora mogą wpłynąć na nieobiektywny sposób oceny pracy.

W wypadku wystąpienia, któregoś z powyższych punktów Egzaminator zgłasza Przewodniczącemu Komisji, że zachodzi konflikt interesów. Egzaminator może, ale nie musi podawać szczegółowego powodu.

 

Załącznik 4

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i dopuszczeniu do egzaminu

 

Pani / Pan ___________________________________________________

 

Data rozpoczęcia Szkolenia­___________________________________

 

 • Zaliczył(a) cztery lata szkolenia zgodnie z programem szkoły
 • Odbył(a) 100 godzin terapii własnej (udokumentowanego rozwoju osobistego)
 • Odbył(a) 4 superwizje nagrań prowadzonej terapii
 • Zaliczył(a) 8 przypadków zakończonych terapii przynajmniej 3 różnych rodzajów zaburzeń
 • Zdał(a) egzamin teoretyczny po 2 roku szkolenia z oceną …….
 • Uregulował(a) wszelkie zobowiązania wobec szkoły.

 

Może więc przystąpić do Egzaminu do Certyfikatu PTTPB

 

 

 

Podpis Kierownika ds. szkoleń Podpis Kierownika Szkolenia


 

Jednolity tekst Standardów PTTPB dotyczący szkoleń i przyznawania certyfikatów

http://www.pttpb.pl/download/Standardy-PTTPB-tekst-jednolity-10.05.pdf

Większość zajęć odbywać się będzie w trybie weekendowym (sobota i niedziela)

Zajęcia warsztatowo - teoretyczne 20 godzin szkoleniowych. Superwizja 16 godzin szkoleniowych 

Zajęcia na poszczególnych latach kursu mogą mieć inną niż podana kolejność. 

Rok zerowy

 • Terapia własna – trening interpersonalny        
 • Psychopatologia                     

Rok pierwszy

 • Wprowadzenie do terapii poznawczo behawioralnej.
 • Techniki poznawcze i behawioralne.
 • Konceptualizacja i planowanie terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym
 • Etyka i zagadnienia prawne w terapii poznawczo-behawioralnej
 • Depresja. Planowanie behawioralnej aktywizacji i stosowanie technik pracy poznawczej
 • TPB fobii społecznej
 • TPB zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego
 • TPB lęku uogólnionego 
 • TPB bezsenności
 • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania
 • Superwizja indywidualna – 3 godziny
 • Terapia własna 

Rok drugi

 • Trening umiejętności – planowanie celu sesji, łączenie technik. Kiedy warto odejść od planu sesji.
 • Podstawy dialogu motywującego w pracy terapeuty poznawczo – behawioralnego. Podstawowe procesy w DM
 • Terapia poznawczo – behawioralna PTSD
 • Terapia poznawczo – behawioralna schizofrenii i zaburzeń psychotycznych
 • Trening umiejętności. Ustalanie celów terapii. Diagnozowanie i przezwyciężanie trudności w pracy terapeutycznej.
 • Rola relacji terapeutycznej i zagadnienia etyczne
 • TPB lęku o zdrowie i zaburzeń somatyzacyjnych
 • Superwizja, trening umiejętności – ćwiczenia w przygotowywaniu konceptualizacji pacjenta.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
 • Superwizja
 • Podstawy terapii schematu
 • Superwizja indywidualna
 • Wakacyjne zajęcia modułowe – 2 x 2 dni. Obowiązkowe są dwa moduły. 
  • Psychoterapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży
  • Psychoterapia behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych. Praca z rodzicami i nauczycielami
  • Pacjent somatyczny i umierający. Terapia poznawczo – behawioralna w chorobach onkologicznych
  • Stosowanie technik dialogu motywującego w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego

Rok trzeci

 • Terapia poznawczo – behawioralna w pracy z zaburzeniem osobowości borderline
 • Praca z emocjami w terapii poznawczo – behawioralnej
 • Podstawy systemowej terapii rodzin
 • Superwizja grupowa
 • Terapia akceptacji i zaangażowania ACT
 • Compassion – Uważne współczucie
 • Superwizja grupowa
 • Terapia tańcem i ruchem
 • Superwizja grupowa
 • Podstawy terapii psychodynamicznej
 • Superwizja indywidualna
 • Terapia własna

Rok czwarty

 • Superwizja grupowa
 • Superwizja indywidualna

Rok piąty 

 • Repetytorium przedegzaminacyjne

Ramowy program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Szkoła Psychoterapii Crescentia

 • Większość zajęć odbywać się będzie w trybie weekendowym (sobota i niedziela)
 • Zajęcia z terapii własnej zazwyczaj odbywają się w tygodniu
 • Zajęcia warsztatowo - teoretyczne trwają 20 godzin dydaktycznych
 • Superwizja trwa 16 godzin dydaktycznych
 • Zajęcia warsztatowe w grupach trwają 20 godzin dydaktycznych
 • Kurs ma przebieg modułowy. Zajęcia warsztatowe odbywają się grupie nie większej niż 30 osób (grupy superwizyjne nie większe niż 15 osób)

Ogólny program zajęć

Rok zerowy:

I część grupowej terapii własnej

Zajęcia czterodniowe, każda podgrupa osobno

40 godzin pracy własnej

Zajęcia z psychopatologii (możliwość zwolnienia z obecności osób będących specjalistami psychiatrami lub psychologami klinicznymi)

Zajęcia w soboty i niedziele dwa zjazdy.

40 godzin warsztatów

Pierwszy rok

I rok 10 x 20 godzin

 

zajęcia w soboty i niedziele

200 godzin warsztatów

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po pierwszym roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 1 / 2 rok

II cześć grupowej terapii własnej

Pierwsze wakacje trwania kursu

 

40 godzin

Drugi rok

II rok 6 x 20+2x16 godzin warsztatów
2 x 16 godzin superwizji

zajęcia w soboty i niedziele

 

152 godzin warsztatów
32 godziny superwizji

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po drugim roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 2/ 3 rok

Zajęcia modułowe

Drugie wakacje trwania kursu, dwa weekendy

 

40 godzin warsztatów

Trzeci rok

III rok
7 x 20 godzin warsztatów
3 x 16 godzin superwizji

zajęcia w soboty i niedziele

140 godzin warsztatów
48 godzin superwizji
 

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po trzecim roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 3 / 4 rok

III część grupowej terapii własnej

Trzecie wakacje trwania kursu, zajęcia w soboty i niedziele

20 godzin

Czwarty rok

IV rok 10 x 16 godzin superwizji grupowej

zajęcia w soboty i niedziele

 

160 godzin superwizji

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po czwartym roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny

Repetytorium przedegzaminacyjne

Ostatni zjazd

10 godzin superwizji

Razem

 

934 godziny dydaktyczne

 

Szkoła Psychoterapii Crescentia
ul. Mickiewicza 8/6
01-517 Warszawa
Alior Bank
14 2490 0005 0000 4500 7130 3662
rekrutacja
798 586 566
rekrutacja@crescentia.pl
godziny pracy Działu Rekrutacji
poniedziałek: 12-15
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
kontakt z Biurem Szkoły
514 425 401
biuro@crescentia.pl
godziny pracy Biura Szkoły
poniedziałek: 11-14
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
Facebook